می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (ادامه)
  همه

آ

آباد شدن

to flourish


آبادی

Flourishment

آدم

Ādamآدم کل

Ādam the whole (The Uni-Body)آدمیزاده / آدمی

Ādamian/s


آرامش (فاز مثبت)

Tranquillity


آرامش باطنی / درونی

Inner tranquillityآرامش جسمی (ظاهری)

Physical calmness / relaxationآزاد و رها (تعریف مطلق)

Freed and Freeآزمایش آخر

Final Trial
صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (ادامه)
  همه