می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (ادامه)
  همه

آ

آدم

Ādam


آدم کُل / آدم کل

Ādam the whole (Uni-Body)


آدمیت

Ādamity (Ādamiyyat)


آدمیزاده / آدمی

Ādamian / Ādamians


أ

أحدیت / احدیت

Aḥadiyyat (Absoluteness of Divine Essence)


أرض / ارض

Arʣ (Universe-Ground)


أعراف / اعراف

Aᶜrāf (the Supreme status following the Hell)


أنا الحق / انا الحق

ᵓAna al-Haqq (“I Am the TRUTH”)


أنَا خَيْرٌ منهُ / انا خیر منه

Ana Xayrun Minhu (“I Am Better Than Him”)


إ

إلا / الا (با یک الاّیی ابلیس ایجاد تضاد می کند)

Ellā (Except, But)صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (ادامه)
  همه