با ثبت نام در این درس، علاوه بر تفویض حلقه های مربیگری به شما، مدارک مربیگری نیز برای شما صادر میگردد.
لطفا تمامی قوانین و مقررات مرتبط با مربیگری را پس از ثبت نام مطالعه فرمایید.

تصویر درس ثبت نام دوره مربیگری و مدارک مربیگری نظام قدیم
ثبت نام مربیگری نظام قدیم
PaymentS Enrolment
ثبت نام برای دوره مربیگری و دریافت مدارک آن مختص کسانی است که قبلا دوره های عرفان حلقه را گذرانده باشند.
مدارک مشتمل بر:
مدرک مربیگری فرادرمانی
مدرک مربیگیری عرفان حلقه
مدرک مربیگری شناخت موجودات غیرارگانیک
مدرک مربیگری سایمنتولوژی

مبلغ: 100$