Question:

در مورد اعتبار کانالهایی که در زمینه عرفان حلقه در تلگرام یا بقیه شبکه های اجتماعی فعالیت می‌کنند از کجا میتوان استعلام گرفت؟

(Last edited: Wednesday, 1 November 2023, 9:51 AM)
Answer:

صفحات رسمی عرفان حلقه، همان صفحاتی است که در اپلیکیشن تجمیع شده‌اند. این صفحات محل اصلی انتشار اخبار، فعالیت‌ها و منابع آموزشی مجموعه عرفان حلقه هستند. مرکزیت صرفا در مورد محتوای صفحات اصلی مسئولیت دارد. در مورد صفحاتی که توسط همراهان تشکیل می شود، لازم است خود افراد تحقیق نمایند. اگر فعالیت‌ها در راستای تقویت فعالیت‌های طاهری آکادمی و همراستا با مرکزیت باشد، معتبر است.

» پرسش و پاسخ نظام قدیم