سؤال:

اگر شخص درخواست دهنده ارتباط و شخص متصل کننده، در دو کشور مختلف باشند؛ آیا درخواست کننده ارتباط باید ساعات مورد نظر خود را مطابق ساعت کشور شخص متصل کننده محاسبه و اعلام کند؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

فرادرمانگیرانی که محل زندگی آنها در نقاطی است که ساعت محلی آنان با ساعت محلی فرادرمانگر (متصل کننده) تفاوت دارد؛ ساعت‌های ارتباط خود را به وقت محلی خود اعلام کرده و فرادرمانگر (متصل کننده) نیز برای اعلام این زمان‌ها به شبکه شعور کیهانی، از همان ساعت‌ها استفاده خواهد کرد و نیازی به تبدیل آنها به زمان محلی خود ندارد.


رفرنس پاسخ:

-کتاب انسان از منظری دیگر صفحه 127- 128


»  پرسش و پاسخ نظام قدیم