سؤال:

در چه شرایطی «ضدشعور» منفی موسیقی، کلام، کتاب، هنر و… روی ما تاثیر نمی‌گذارد؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

در شرایطی که ما از بُعد ظاهری، در «فاز مثبت» باشیم و از بُعد باطنی هم «محور وجودی» ما مثبت باشد؛ در این‌صورت، درب قلعه وجودی ما بسته است. در غیر این‌صورت، هیچ اسثتثنایی وجود ندارد و هر کسی که با این مطالب برخورد کند؛ در واقع «اسب تروا» را به درون قلعه وجودی خود برده است.
بنابراین، ایمنی از این مسئله، تعریف خاص خود را دارد که در واقع، مرحله اول و اساسی آن، مثبت بودن محور وجودی است که موجب می‌شود درب دروازه وجودی ما بسته باشد و از ایمنی برخوردار باشیم.

رفرنس پاسخ: دیدار شماره ۱۵، مصاحبه با محمدعلی طاهری در مورد «شعور و ضدشعور»، زمان (
۱:۰۴:۳۰ تا ۰۱:۰۵:۳۲)

» پرسش و پاسخ نظام قدیم