سؤال:

نحوه استفاده از ربات فرادرمانگاه به چه صورت است؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

ابتدا روی لینک ربات فرادرمانگاه به آدرس زیر کلیک کنید:

https://t.me/Taherifaradarmangah_bot
و یا نام آن را (Taherifaradarmangah_bot) در تلگرام سرچ کنید تا به فرادرمانگاه وارد شوید.

پیام خوش‌آمد گویی برای شما ارسال می‌شود.

روی کلمه start بزنید. در قسمت پایین صفحه، گزینه‌های انواع ارتباط‌های قابل درخواست، برای شما نمایش داده می‌شود.
طبق نیاز خود، ارتباط متناسب با موضوع درخواست را انتخاب کنید و روی آن بزنید.
پیامی برای شما ارسال می‌شود که در آن از شما خواسته شده که نام و ساعت یا ساعت‌های ارتباط خود را بنویسید. لازم به‌ذکر است، در صورتی‌که ارتباط «ذهن اشتراکی» را درخواست کنید؛ از شما خواسته می‌شود که نوع بیماری و توضیح بسیار مختصری از بیماری، در حد یک یا دو خط بنویسید و ارسال کنید.
پس از ارسال پیام شما مبنی بر نام و ساعت یا ساعت‌های ارتباط، کلمه done برای شما ارسال می‌شود و به این معناست که درخواست ارتباط شما دریافت و انجام شد. شما می‌توانید، هم بلافاصله بعد از ارسال درخواست و هم در ساعت‌های تعیین شده خودتان که برای فرادرمانگاه ارسال کردید؛ در ارتباط قرار گیرید.

در صورت دسترسی نداشتن به لینک فرادرمانگاه مَجازی طاهری، می‌توانید آدرس زیر را در تلگرام سرچ کنید:
Taherifaradarmangah_bot

» پرسش و پاسخ نظام قدیم