سؤال:

چرا برای ارتباط عام ۱ و عام ۲ ساعتهای ۲۲ و ۲۳ انتخاب شده است؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

این ارتباط‌ها در هر ساعت و هر لحظه‌ای در خلال ۲۴ ساعت، قابل برقراری هستند. اما این ساعت‌ها به‌منظور ایجاد یک وحدت جمعی و برقراری ارتباط راس ساعت معینی، با حضور گروه بسیار زیادی از افراد و همدلی آنها با یکدیگر، تعیین شده تا همه بتوانند در این ساعت‌ها ضمن برقراری این ارتباط‌ها، به‌نوعی همفازی هم نائل شوند و به‌مرور برای برقراری این ارتباط‌ها هم به نظم و ترتیبی برسند؛ به‌گونه‌ای که هر شب با برقراری این ارتباط‌ها، از نقطه نظر تنش‌زدایی روزانه به وضعیت خوب و قابل قبولی برسند.
همچنین از یک رزونانس شعوری جمعی نیز برخوردار شوند.

» پرسش و پاسخ نظام قدیم