Question:

امکان دریافت معرفی‌نامه از طرف آکادمی طاهری جهت مذاکره با سازمان‌های مختلف وجود دارد؟

(Last edited: Wednesday, 1 November 2023, 9:51 AM)
Answer:

خیر. به دلیل عدم شناخت از افراد و فعالیت‌های مدنظرشان، مجموعه عرفان کیهانی معرفی‌نامه برای هیچ موردی و برای هیچ شخصی صادر نمی کند.

» پرسش و پاسخ نظام قدیم