می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  161  (ادامه)
  همه

ا

اسماء و صفات الهی

Divine Names and Attributesاسکن با نیروی کیهانی

Scan through Cosmic forceاشتراک

Communalityاشتراکی

Communal, Sharedاشتیاق

 Eagernessاشراق

Illumination (the Shining/Ešrāq)اصالت نرم افزار

Originality of Softwareاصل احاطه

Principle of Encompassmentاصل اصالت نرم افزار

Principle of Software originalityاصل بقای عام

Principle of general survival
صفحه: (قبلی)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  161  (ادامه)
  همه