واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی


برای یافتن واژه مورد نظر میتوانید از باکس جستجو در واژه نامه استفاده کنید.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (Next)
  ALL

ا

ابد / ابدیت

Endless Eternity (Abad)ابرآگاهی

Super-Awarenessابرانسان

Super-humanابردستگاه

Super-system, Super-machineابرزیرشعور

Super-Sub-T-Consciousnessابرشعور

Super-T-Consciousnessابرشعور برتر

Superior Super-T-Consciousnessابرهوشمندی

Super-Intelligenceابزار (پله عقل)

Meansابزار بی ابزاری

Means-free Means
Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (Next)
  ALL