Course image ترم یک - جدید
Old Education Program

به ترم یک از دوره نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه خوش آمدید.

برای شروع دوره نظام قدیم در کلاس بی کلاسی بهتر است از این ترم شروع کنید و مباحث را به ترتیب ادامه دهید.

توضیحات کامل در مورد نحوه گذرانیدن ترم یک، در خود درس به شما داده شده است. لطفا با دقت آن را مطالعه فرمایید.

هر زمان که همه محتواهای این ترم را مشاهده کردید، این ترم به عنوان تکمیل شده برای شما علامت میخورد. پس از تکمیل این درس در ترم دو ثبت نام کنید و به همین ترتیب ترم دو را هم ادامه دهید.


Course image ترم سایمنتولوژی
Old Education Program

پس از تکمیل ترم یک برای ادامه دوره نظام قدیم در کلاس بی کلاسی بهتر است از ترم 2 را شروع کنید.


Course image ترم تشعشع دفاعی
Old Education Program

به ترم یک از دوره نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه خوش آمدید.

برای شروع دوره نظام قدیم در کلاس بی کلاسی بهتر است از این ترم شروع کنید و مباحث را به ترتیب ادامه دهید.

توضیحات کامل در مورد نحوه گذرانیدن ترم یک، در خود درس به شما داده شده است. لطفا با دقت آن را مطالعه فرمایید.

هر زمان که همه محتواهای این ترم را مشاهده کردید، این ترم به عنوان تکمیل شده برای شما علامت میخورد. پس از تکمیل این درس در ترم دو ثبت نام کنید و به همین ترتیب ترم دو را هم ادامه دهید.


Course image ترم هفت
Old Education Program

پس از تکمیل ترم یک برای ادامه دوره نظام قدیم در کلاس بی کلاسی بهتر است از ترم 2 را شروع کنید.


Course image ترم شش
Old Education Program

پس از تکمیل ترم یک برای ادامه دوره نظام قدیم در کلاس بی کلاسی بهتر است از ترم 2 را شروع کنید.


Course image ترم پنج
Old Education Program

پس از تکمیل ترم یک برای ادامه دوره نظام قدیم در کلاس بی کلاسی بهتر است از ترم 2 را شروع کنید.


Course image ترم چهار
Old Education Program

پس از تکمیل ترم یک برای ادامه دوره نظام قدیم در کلاس بی کلاسی بهتر است از ترم 2 را شروع کنید.


Course image ترم سه
Old Education Program

پس از تکمیل ترم یک برای ادامه دوره نظام قدیم در کلاس بی کلاسی بهتر است از ترم 2 را شروع کنید.


Course image ترم دو
Old Education Program

پس از تکمیل ترم یک برای ادامه دوره نظام قدیم در کلاس بی کلاسی بهتر است از ترم 2 را شروع کنید.


Course image ترم یک
Old Education Program

به ترم یک از دوره نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه خوش آمدید.

برای شروع دوره نظام قدیم در کلاس بی کلاسی بهتر است از این ترم شروع کنید و مباحث را به ترتیب ادامه دهید.

توضیحات کامل در مورد نحوه گذرانیدن ترم یک، در خود درس به شما داده شده است. لطفا با دقت آن را مطالعه فرمایید.

هر زمان که همه محتواهای این ترم را مشاهده کردید، این ترم به عنوان تکمیل شده برای شما علامت میخورد. پس از تکمیل این درس در ترم دو ثبت نام کنید و به همین ترتیب ترم دو را هم ادامه دهید.


Course image رفرنس همه ترمها - همه نسخه ها
Old Education Program

در این درس تمامی نسخه های همه ترمهای نظام قدیم به صورت کامل وجود دارد.