آرامش (فاز مثبت)

Tranquillity

» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی