حلقه وحدت [اتصال جمعی]

Halgheh of Unity

» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی