آستانه درک فراذهنی

Threshold of supra-mental perception


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی