اثرگذاری تشعشعاتی

Meta-Emissional influence/effect


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی