استاد حق

TRUTH Master (aqq Master)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی