الیه راجعون

Returning-To-Him (Ilayhi Rājiūn)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی