انفاق شونده

Donee / Donatory (Enfāq recipient)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی