برقراری اتصال

Link (Ettesāl) establishing

» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی