تشخیص، قیاس، ارزیابی (نرم افزار)

Recognition, Comparison, Evaluation


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی