تصمیم گیری زمانبر

Time-taking decision-making


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی