تعادل (استاتیک ...)

Equilibrium, Balance


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی