تلقین ناپذیر(ی)

Unsuggestible / Unsuggestibility


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی