تمام خاموش / تمام شارژ

Totally-off / Fully-charged


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی