تمایل به صرف حداقل انرژی (اصل)

Tendency to the minimum energy consumption


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی