حافظه جمعی کل

Collective memory of the whole


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی