حقیقی بودن صاحب تصویر

Trueness of the image’s owner


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی