حلقه ارتباط نرم افزاری کلی چیدمان وجود/ی

Wholly Software Connection of Existence Layout (Čidman Vojud)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی