حلقه تعمید روح

Tamīd-e Rūh (Holy Spirit Baptism)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی