حلقه تشعشع دفاعی

Tašašo-e Defāī(Defensive Meta-Emission)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی