حلقه قنوت

Qonūt(Submission, Obedience)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی