حلقه همفازی کالبدی

Hamfāzī-ye Kālbodī (Bodily Symphasy)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی