رب الناس

Lord of Ādamians (Rabb-o-Nās)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی