رحیمیت جبری

Predestinational (Jabr) special Mercifulness


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی