شعور درک عشق

T-Consciousness of Love perception


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی