ضدضربه (بودن)

Crush resistant, Unbreakable


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی