طی الارض

Tayyol-Arʣ (Thaumaturgical teleportation)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی