ظاهربینی (در مقابل باطن بینی)

Apparent-viewing


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی