عدم مادیت

Immateriality / Lack of materiality


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی