عشق عقلانی

Logical love (Reason-oriented)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی