عمل و عکس العمل

Action and reaction


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی