غیرقابل توصیف

Indescribable, Ineffable


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی