فراغریزی

Meta-instinctual, Meta-instinctive


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی