قطع دیداری (تشعشع دفاعی)

Visual disconnection


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی