مجازبینی (مَجازبینی)

Virtuality-viewing


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی