مجازیت / مجازی بودن تصویر /کیهان

Virtualness of the image/Cosmos


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی