مطلق بودن صاحب تصویر

Absoluteness of theimage’s owner


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی