میدان ثابت جمعی

Collective constant Field


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی