نظاره گری، نظارگی (در فیزیک)

Observing, Observerness


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی